Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty

 

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - piątek: 10:00 - 17:00

Sobota: 10:00 - 14:00

 

Kontakt:

e-mail:info@homeoapteka.pl

tel. 537 290 137

 

Nr konta:

Alior Bank

84 2490 0005 0000 4500 6150 6469

 

images.jpg
 

 

bez_nazwy.png

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

Apteka Hipokrates dba o prywatność danych osobowych osób korzystających ze strony www.homeolek.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityka”) służy udzielaniu pełnej informacji dotyczącej przetwarzania przez Administratora danych.

 

1. Definicje

 

Administrator –Apteka Hipokrates N. Staniak Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Asnyka 2,

NIP: 8131010411, REGON: 690041616, KRS: 0000284402 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego homeolek.pl dostępny pod adresem https://homeolek.pl/regulamin,31.html

 

Serwis - stronę internetowa www.homeolek.pl, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie https://homeolek.pl/index.html

 

Użytkownik - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną

lub z którym zawarta może być Umowa oświadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Urządzenie - elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu www.homeolek.pl

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

 

 

2. Obowiązki informacyjne Administratora

 

Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Apteka Hipokrates N. Staniak Spółka Jawna z art. 13 RODO.

Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania,

o której mowa w art. 12 RODO.

W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy admin@aptekahipokrates.pl

 

 

3. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator reprezentujący homeolek.pl wyznaczył osobę do kontaktu, w sprawach przetwarzania danych osobowych. Do kontaktu w.w. celów służy adres e-mail: admin@aptekahipokrates.pl

 

 

4. Oświadczenie Administratora

 

 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

 - przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

 - przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,

 - przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.

 

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

 

 

5. Cel zbierania danych osobowych

 

Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży na odległość.

Dane zbierane w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności oraz procesu rejestracji w Serwisie. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy). Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania / dostawy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP.

 

6. Zakres zbierania danych osobowych

 

Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do sklepu internetowego homeoapteka.pl, dane i geolokalizacja Urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie, m.in. adres IP Urządzenia. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze sklepu internetowego.

 

 

7. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

 

W związku z realizacją zamówień ze sklepu homeolek.pl, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.

Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom: firmom kurierskim, operatorowi płatności.

Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.

 

 

8. Okres przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane:

 -przez cały okres aktywności Użytkownika zarejestrowanego,

 -Użytkownika zarejestrowanego i niezarejestrowanego – przez okres wymagany postawieniami ustaw podatkowych i o rachunkowości.

 

 

9. Prawa osoby, której dane są przetwarzane.

 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora w ramach funkcjonowania Serwisu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawienia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

10. Polityka cookies

 

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.

 

 

11. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

-Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

-Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

-Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

 

12. Cel wykorzystywania plików Cookies

 

Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika w Serwisie: utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.

 

Dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu np. do wykorzystywanego przez Użytkownika urządzenia.

 

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

 

 

13. Warunki przechowywania plików cookies.

 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej

 

Możliwość usunięcia plików Cookies przez użytkownika – odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej.

 

Ograniczenie stosowanie plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcje serwisu homeolek.pl